klik

Tuesday, August 17, 2010

kerja kursus geografi ting 2

KERJA KURSUS GEOGRAFI TINGKATAN DUA 2010

Pelajar Dikehendaki Membuat satu tugasan sahaja

TAJUK : MIGRASI DALAMAN PENDUDUK
Pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian tentang migrasi dalaman penduduk
di kawasan kajian.

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:
a) Konsep migrasi dalaman penduduk
b) Pola migrasi dalaman penduduk
c) Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk
d) Kesan migrasi dalaman penduduk
e) Cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk
f) Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

Tugasan Pelajar Hendaklah Mempunyai :
1.Tajuk
2. Senarai Kandungan
3. Penghargaan
4. Pendahuluan
5. Objektif kajian
6. Kawasan kajian
7. Kaedah Kajian
8. Hasil Kajian
9. Rumusan
10. Rujukan
11. Lampiran
Bukti ( soal selidik dan temu bual)

TUGASAN HENDAKLAH DIHANTAR SEBELUM 20 OKT 2010

TUGASAN TAMAT
www.bm-geo.blogspot.com

No comments:

Post a Comment