klik

Wednesday, August 18, 2010

Contoh Kandungan dan Penghargaan (Geo)

SENARAI KANDUNGAN

ISI ...............................................Halaman

1) Penghargaan ................................ 1
2) Pendahuluan ................................ 2
3) Objektif Kajian
4) Kawasan Kajian
5) Kaedah Kajian
6) Hasil Kajian
7) Rumusan
8) Rujukan
9) Lampiran ................................. 15
Bukti ( soal selidik dan temu bual )

PENGHARGAAN
Saya ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada Pengetua SMK Telok Panglima Garang, En Nordin b Saad kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada guru Geografi saya iaitu En. Mamat b Mahmood yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan.
Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka habiskan demi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.
Tidak lupa juga buat rakan-rakan saya iaitu Hashim bin Hisham dan Mohd Ismail bin Mail yang telah banyak membantu saya ketika proses soal selidik dan temu bual dilakukan. Terima kasih jugakepada Fuad bin Karim kerana sudi meminjamkan basikal kepada saya.
Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung Kemubu yang telah sudi memberikan kerjasama yang baik kepada saya semasa kajian ini dijalankan. Hanya Allah sahaja yang dapat jasa dan budi baik kalian semua.

No comments:

Post a Comment